Julkaisut

Otavan Opisto julkaisee yhteenvetoja, katsauksia, raportteja ja keskusteluavauksia osana tutkimus- ja hanketoimintaansa.

PEDAGOGISET TOIMINTAKULTTUURIT MUUTOKSESSA - SOSIAALINEN MEDIA JA YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS SUOMESSA 2023

---

TOINEN KOULU, TOINEN MAAILMA
Oppimisen tulevaisuus 2030
Hannu Linturi & Anita Rubin

Julkaisija: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Julkaisusarja: Tutu-julkaisuja 1/2011

ISBN 978-952-249-060-5 (kirja)
ISBN 978-952-249-061-2 (pdf)
ISSN 1797-1284

Oppimisen tulevaisuus 2030 –barometrin tarkoituksena on kerätä
asiantuntijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja hiljaista tietoa oppimisen,
koulutuksen, koulun ja osaamisen tulevaisuuden haasteista. Baromet-
ri toteutetaan delfoi-tutkimuksena ja väittämien kautta tarkastellaan
odotuksia, toiveita ja pelkoja. Tavoitteena on kartoittaa sitä, millä
tavalla kahden eri paneelin asiantuntijat näkevät kunkin tarkastelta-
van asian todennäköisyyden tulevaisuudessa ja miten toivottavana
tai ei-toivottavana he sitä pitävät.

Ensimmäinen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri rakennettiin ja
sen ensimmäinen kierros toteutettiin vuonna 2010 Opetushallituksen
tilauksesta. Sen yhtenä tavoitteena oli tukea erityisesti perusopetuk-
sen opetussuunnitelmatyön uudistamisprosessia, mutta barometrin
luonteen mukaisesti kyselyjen teemat koskevat oppimisen ja osaami-
sen kokonaisuutta laajemmin. Tässä julkaisussa käydään läpi tuloksia
ja analysoidaan oppimisen kentän mahdollisia muutoshaasteita
vastauksista nousseiden kolmen näkökulman -- kiistan, dialogin ja
ratkaisun -- avulla. Lisäksi tulosten pohjalta rakennetaan viisi oppimi-
sen tulevaisuudenskenaariota.

Barometrin luonteen mukaisesti uusintakierrokset pyritään pitämään
vuosittain, jotta ajan myötä tapahtuvia muutoksia odotuksissa ja
tulevaisuuskuvissa pystytään seuraamaan.


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!